رابطه و محیط سازی- دبستان رهیار شعبه پونک

هفته اول آغاز سال تحصیلی صرفا صرف اقدامات و فعالیت­ هایی می­ شود که به دستیابی و تقویت دو عنصرِ رابطه و محیط در کلاس درس و در مدرسه منجر شود.
از آن­جاییکه برقراری و تقویت روابط موثر و سازنده و ایجاد محیط یادگیری مثبت، حمایتگر، قابلاعتماد و کارآمد، از لوازم بنیادی آموزش است، بنابراین ضرورت دارد زمان کافی برایدستیابی به این دو عنصر زیر ساختی در نظر گرفته شود، لذا  هفته اول آغاز سال تحصیلی صرفا صرف اقدامات وفعالیت­هایی می­شود که به دستیابی و تقویت این دو عنصر در کلاس درس و در مدرسهمنجر خواهد شد.

بر ایناساس در دبستان رهیار فعالیت­های آموزش و یادگیری در تمام دروس، از هفته دوم مهرماه آغاز شد و در طرح درس دروس نیز، برای هفته اول مهر ماه، به جای طرح تدوینسرفصل­های درسی، طرح کار ایجاد محیط و رابطه موثر جایگزین شد.

دراجرای این طرح در سال تحصیلی پیش رو، برای سه روز اول در کلیه پایه های آموزشیصرف صبحانه دسته جمعی در نظر گرفته شد که دانش آموزان در فضایی شاد و صمیمی در کنارمعلمان و کادر مدرسه به صرف صبحانه پرداختند.

نمونهای از تصاویر رایطه و محیط سازی در پایه های مختلف: