چکاپ پزشکی - پیش دبستان رهیار

چکاپ پزشکی نوآموزان پیش دبستان رهیار در دو مرحله و با هدف سنجش پزشکی و پیشگیری از بیماری های واگیردار در مرکز پیش دبستان رهیار در آبان ماه 1397 برگزار شد.undefined

چکاپ پزشکی نوآموزان پیش دبستان رهیار در دو مرحله و با هدف سنجش پزشکی و پیشگیری از بیماری های واگیردار در مرکز پیش دبستان رهیار در آبان ماه 1397 برگزار شد.

مرحله اول این طرح شنوایی سنجی بود که توسط سرکار خانم دکتر شیخی، و مرحله دوم که شامل معاینات عمومی می شود توسط جناب آقای دکتر شمس الدینی انجام گردید.

 src= src= src= src=چکاپ پزشکی پیش دبستان رهیار